O nas

Jesteś tutaj:/O nas
O nas 2018-05-22T22:10:41+00:00

Witamy w Akademii Odkrywców

„Akademia Odkrywców” to miejsce kolorowe, bezpieczne, przyjazne dziecku. Swoją działalność prowadzimy od 2014r. i codziennie staramy się rozwijać.

Musimy dostrzec cuda ukryte w dziecku i pomagać mu je rozwijać

Maria Montessori

Troszcząc się o jak najlepsze samopoczucie oraz rozwój dzieci, zapewnimy im naukę i zabawę w nowym, przestronnym budynku. By w pełni rozwijać zainteresowania naszych podopiecznych, przygotowaliśmy profesjonalne pomoce dydaktyczne i zabawki. Całość wyposażenia uzupełni bezpieczny plac zabaw posiadający niezbędne atesty.

Przedszkole to okres, w którym kształtują się pierwsze postawy dziecka na całą przyszłą edukację szkolną, dlatego tak ważne jest, aby było to miejsce w którym dziecko będzie czuło się dobrze i bezpiecznie.

Otoczymy Państwa dzieci opieką, zapewnimy im bezpieczeństwo, solidnie przygotujemy do podjęcia nauki w szkole. Nad wszystkim tym czuwać będzie doświadczona, dobrze przygotowana kadra. Stworzymy dzieciom możliwość wszechstronnego i harmonijnego rozwoju, dzięki bogatej ofercie zajęć dodatkowych.

Wizja i misja

Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, dba o ich bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne. Rozpoznaje i zaspokaja potrzeby oraz rozwija indywidualne możliwości i talenty. Tworzy warunki do nabywania przez dzieci wiadomości i umiejętności, których celem jest osiągnięcie przez wychowanków stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

Placówka buduje środowisko społeczne dziecka, kształtuje jego postawy moralne oraz uczy odróżniania dobra od zła. Kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji o prawach dziecka. Wspiera działania wychowawcze rodziców. Promuje zachowania przyjazne przyrodzie, a także buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej.

U podstaw rozwoju i doskonalenia pracy przedszkola leżą wymagania państwa wobec przedszkoli, określone w Rozporządzeniu w sprawie nadzoru pedagogicznego. Naszą działalność opisuje cytat:

„Tak naprawdę to są tylko dwie rzeczy, w które można wyposażyć dzieci: pierwszą są korzenie, drugą – skrzydła”.

Cele ogólne

  • Przedszkole tworzy procesy indywidualnego wspomagania rozwoju i edukacji odpowiednio do potrzeb i możliwości dziecka.

  • Dziecko jest aktywne i twórcze w nabywaniu wiadomości, umiejętności i postaw w zakresie co najmniej podstawy programowej.

  • Procesy zachodzące w przedszkolu zapewniają rozwój jego podmiotów.

  • Przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa, współpracuje z nim na rzecz rozwoju własnego i lokalnego.

  • Zarządzanie przedszkolem zapewnia jego sprawne funkcjonowanie i jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, polityką oświatową państwa i przyjętą koncepcją rozwoju.

  • Przedszkole monitoruje i doskonali efekty swojej pracy.