Regulamin rady rodziców

Jesteś tutaj:///Regulamin rady rodziców
Regulamin rady rodziców 2018-04-03T14:35:14+00:00

Regulamin rady rodziców

I. Postanowienia ogólne:
Rada Rodziców jest organem społecznym, reprezentującym ogół rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola. Rada Rodziców współdziała z przedszkolem w celu ujednolicenia oddziaływań rodziny i przedszkola na dziecko oraz podnoszenia jakości pracy przedszkola i zaspokajania potrzeb dzieci.

II. Cele, zadania i kompetencje rady:
1) występowanie do dyrektora i innych organów przedszkola, organu prowadzącego z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola;
2) uchwalanie, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, programu wychowawczego przedszkola i programu profilaktyki realizowanego w przedszkolu;
3) współudział w realizacji zadań ogólno przedszkolnych;
4) podejmowanie prac służących zdobywaniu funduszy na rzecz przedszkola;
5) podejmowanie działań służących wzbogaceniu wyposażenia przedszkola;
6) współudział w organizowaniu zajęć dodatkowych dla dzieci;
7) pomoc dzieciom ubogim uczęszczającym do przedszkola;
8) udział w organizowaniu działalności kulturalnej, artystycznej, turystycznej i sportowej dzieci;
9) uchwalenie regulaminu rady;
10) uchwalenie preliminarzu budżetowego rady na dany rok szkolny;
11) współpraca z innymi organami przedszkola przy rozwiązywaniu spraw związanych
z bieżącym funkcjonowaniem przedszkola.

III. Organizacja działań ogółu rodziców i Rady Rodziców:
1. Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców przedszkola jest zebranie rodziców grupy.
2. Plenarne zebranie Rady Rodziców wybiera spośród siebie prezydium (zarząd), jako wewnętrzny organ kierujący pracami Rady Rodziców;
3. Prezydium (zarząd) Rady Rodziców składa się, z trzech osób Przewodniczącego, Skarbnika i Sekretarza.

IV. Tryb podejmowania uchwał przez Radę Rodziców:
1. Uchwały podejmuje się większością głosów przy obecności, co najmniej połowy regulaminowego składy.
2. Posiedzenia Rady Rodziców są protokołowane przez Sekretarza Prezydium Rady Rodziców.

V. Tryb przeprowadzania wyborów do Rady Rodziców:
1. Wybory do przedstawicieli do Rady Rodziców przedszkola odbywają się w głosowaniu tajnym.
2. Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić swoją zgodę na kandydowanie.
3. Wybrani zostają ci kandydaci, którzy uzyskali 50% plus jeden głos uczestników zebrania wyborczego.

VI. Ramowy plan pracy Rady Rodziców:
1. Plenarne posiedzenie Rady Rodziców zwoływane jest nie rzadziej niż raz w roku szkolnym.
2. Zebranie plenarne może być zwołane także w każdym czasie na wniosek trzech członków Rady Rodziców lub dyrektora przedszkola.
3. Posiedzenie Rady Rodziców są protokołowane przez sekretarza Rady Rodziców.

VII. Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców:

1. Rada Rodziców gromadzi fundusze z następujących źródeł:
– ze składek rodziców;
– z wpłat od osób fizycznych, organizacji, instytucji;
– z innych źródeł.
2. Gromadzone środki finansowe przeznaczone są na wspieranie statutowej działalności przedszkola.
3. Wysokość składki rodziców ustala Rada Rodziców.
4. Wydatkowanie środków Rady Rodziców odbywa się na podstawie preliminarza wydatków zatwierdzonego przez Radę Rodziców.
5. Prezydium Rady Rodziców może wydatkować środki pochodzące ze składek oraz innych źródeł na następujące cele:
– dofinansowanie imprez i zabaw;
– sfinansowanie niektórych zajęć poza programowych;
– zakup środków dydaktycznych;
-·pomoc materialną dla dzieci z najbiedniejszych rodzin;
-·inne uzasadnione cele.
6. Do obsługi księgowo – rachunkowej funduszy Rady Rodziców prezydium wyznacza skarbnika.
7. Prezydium może założyć w banku bieżący rachunek oszczędnościowo –rozliczeniowy w celu przechowywania na nim środków oraz dokonywania bieżących wpłat i przelewów,
8. Zasady rachunkowości oraz obiegu dokumentów finansowych regulują odrębne przepisy.

VIII. Postanowienia końcowe

1. W realizacji swoich zadań Rada współpracuje z funkcjonującą w placówce radą pedagogiczną,
2. Działalność Rady Rodziców musi być zgodna z obowiązującym prawem, jeżeli uchwały i decyzje są sprzeczne z prawem lub z interesami placówki, dyrektor przedszkola zawiesza ich wykonanie.
3. Kadencja Rady trwa jeden rok, ustępująca rada rodziców działa do chwili wyboru i ukonstytuowania się nowej rady, co powinno nastąpić nie później niż do dwóch tygodni od odbycia się zebrań grupowych.
4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.