Rekrutacja

Jesteś tutaj://Rekrutacja
Rekrutacja 2018-05-24T19:47:03+00:00

Rekrutacja

Rekrutacja na rok 2018/2019 dzieci do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Mosina zostanie przeprowadzona elektronicznie z wykorzystaniem jednolitych kryteriów naboru. Karty zgłoszeń złożone w terminie rekrutacji są traktowane jednakowo (o przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń).

I. Zasady obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym

1. Dzieci kontynuujące edukację.
Rodzice, których dzieci będą kontynuować edukację przedszkolną w dotychczasowym publicznym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego zgodnie z ustaleniami Przedszkola. W przypadku kontynuacji, dzieci mają zagwarantowane miejsce w danym przedszkolu i oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej. Deklaracja ma formę pisemną i jej wzór określa publiczne przedszkole/szkoła podstawowa.

2. Dzieci zapisywane po raz pierwszy.
Rodzice zapisując dziecko do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej zrobią to w formie elektronicznej. Wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola znajduje się na stronie internetowej pod adresem www.mosina.przedszkola.vnabor.pl Osoby niemające dostępu do Internetu wypełniają go odręcznie. Wnioski w formie papierowej można pobrać w każdym przedszkolu lub każdej szkole podstawowej. Rodzice, dokonując zgłoszenia dziecka, mają prawo wskazać maksymalnie 3 placówki w preferowanej przez siebie kolejności (pozycja nr 1 oznacza najwyższy priorytet, a pozycja nr 3 najniższy).

Niezależnie od sposobu wypełnienia wniosku (odręcznie bądź w formie wydruku komputerowego) należy go złożyć tylko w najbardziej preferowanym przedszkolu lub szkole podstawowej.

Niezłożenie w określonym terminie wypełnionego wniosku do przedszkola lub w szkole podstawowej pierwszego wyboru spowoduje nieujęcie dziecka w procesie rekrutacji.

3. Dzieci zmieniające przedszkole.
Rodzice, którzy zamierzają zapisać dziecko do innego publicznego przedszkola, niż to, do którego dotychczas uczęszcza, muszą pamiętać, że ich dziecko uczestniczy w rekrutacji na takich samych zasadach, jak dziecko zapisywane po raz pierwszy. W związku z tym, rodzice są zobowiązani wypełnić wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola. Po podpisaniu wniosku składają go w innym przedszkolu, wskazanym przez siebie jako pierwszej preferencji. Rodzice muszą jednak pamiętać, że w przypadku nieprzyjęcia dziecka do przedszkola, miejsce w dotychczasowym przedszkolu nie jest dla niego zagwarantowane.

Aby dziecko zostało przyjęte rodzice składają, w przedszkolu do którego dziecko zostało zakwalifikowane, dokument Potwierdzenie woli uczęszczania do przedszkola. Niezłożenie dokumentu w określonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w tym przedszkolu, co oznacza, że dziecko nie zostanie ujęte na liście dzieci przyjętych.

II. Harmonogram rekrutacji

Czynności w postępowaniu rekrutacyjnym Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym Terminy w postępowaniu uzupełniającym
1 Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Od 01.03.2018 do 20.03.2018 godz.13.00 Od 10.04.2018 do 24.04.2018 godz. 13:00
2 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków do przedszkola/oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Do 26.03.2018 Do 27.04.2018
3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym. Do 27.04.2018 godz.13.00 Do 30.04.2018 godz. 15:00
4 Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym. Do 03.04.2018 godz. 13:00 Do 07.05.2018 godz. 15:00
5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym. Do 06.04.2018 godz. 13:00 Do 11.05.2018 godz. 13:00

III. Kryteria naboru do gminnych przedszkoli publicznych na rok szkolny 2018/2019.

Do publicznych przedszkoli przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Mosina. Podczas rekrutacji brane są pod uwagę kryteria ustawowe:
1. wielodzietność rodziny kandydata (3 i więcej dzieci ) – 100 pkt,
2. niepełnosprawność kandydata – 100 pkt,
3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 100 pkt,
4. niepełnosprawność obojga rodziców – 100 pkt,
5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 100 pkt,
6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 100 pkt,
7. objęcie kandydata pieczą zastępczą – 100 pkt; oraz kryteria określone w UCHWALE Nr 412/XLVII/2018 z dnia 18 stycznia 2018 r.:
8. kandydat, którego rodzeństwo kontynuować będzie edukację przedszkolną w roku szkolnym, na który jest prowadzona rekrutacja, w przedszkolu pierwszego wyboru – 25 pkt,
9. kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do szkoły, w której obwodzie znajduje się przedszkole – 10 pkt,
10. kandydat, którego oboje rodzice/prawni opiekunowie pracują lub uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą – 10 pkt,
11. kandydat, którego rodzina objęta jest pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 5 pkt.

IV. Pozostałe postanowienia
1. O przyjęciu kandydata decyduje ostateczna, łączna liczba punktów uzyskanych w wyniku postępowania rekrutacyjnego. W przypadku uzyskania przez kandydatów tej samej liczby punktów, o przyjęciu do placówki decydować będzie losowanie, przeprowadzone w systemie elektronicznym.
2. Liczba przyjętych dzieci nie może być większa, niż liczba miejsc wynikających z warunków lokalowych.
3. Rodzice dzieci nieprzyjętych mogą, w terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola. Od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do dyrektora.
4. Przez rodziców rozumie się również prawnych opiekunów i rodziców zastępczych.