Regulamin

Jesteś tutaj://Regulamin
Regulamin 2018-05-24T19:55:33+00:00

Regulamin

Regulamin przedszkola wprowadza się w życie mając na uwadze, iż wszystkie podejmowane zabiegi mają na względzie tylko dobro dziecka, jego prawidłowy rozwój umysłowy, fizyczny, społeczno-emocjonalny. Przestrzegając go obopólnie stworzymy naszym wychowankom warunki do prawidłowego rozwoju i radosnego dzieciństwa.

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA:
1 Przedszkole Publiczne Akademia Odkrywców w Krośnie jest placówką wielooddziałową, zlokalizowaną w jednym budynku.
2 Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest grupa złożona z dzieci, według zbliżonego wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.
3 Podstawą zgłoszenia dziecka do Przedszkola jest karta informacyjna dziecka.
4 Przedszkole funkcjonuje przez 11 miesięcy w roku.
5 Termin przerwy wakacyjnej ustala Dyrektor i podaje do wiadomości dla Rodziców.
W przypadku, gdy Dziecko/Dzieci nie będzie/będą uczęszczać do Przedszkola
w okresie letnich wakacji (lipiec i sierpień) Rodzice nie uiszczają opłat za pobyt
w przedszkolu i wyżywienie.
6 W przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza rodzeństwo na każde kolejne dziecko przysługuje rodzicom zniżka 50 zł.
7 Przedszkole działa w dni robocze od poniedziałku do piątku godzinach od 6.30
do 17.00.
8 Do Przedszkola może uczęszczać jedynie dziecko zdrowe. Dziecka chorego lub
z objawami choroby rodzicom/opiekunom prawnym nie wolno przyprowadzać.
9 W sytuacji kiedy dziecko zachoruje na chorobę zakaźną, rodzice mają obowiązek powiadomić o tym fakcie Dyrektora Przedszkola.
10 Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy przynoszone
do Przedszkola.
11 Do Przedszkola nie wolno przynosić bez uzgodnienia z dyrektorem bądź nauczycielem danej grupy własnych posiłków i zabawek.
12 Ze względu na prowadzone w Przedszkolu codzienne zajęcia ruchowe, a co za tym idzie bezpieczeństwo dzieci zabrania się zakładania dzieciom biżuterii
a w szczególności kolczyków, łańcuszków, wisiorków, bransoletek, pierścionków itp.

ZADANIA PLACÓWKI:
1 Wspomaganie indywidualnego rozwoju każdego dziecka.
2 Sprawowanie opieki nad wychowankami, zapewnienie im bezpiecznych warunków pobytu.
3 Rozwijanie w ramach istniejących możliwości zainteresowań, uzdolnień i talentów dzieci.
4 Współdziałanie z rodzicami dzieci w zakresie niezbędnym dla ich rozwoju.
5 Przygotowanie dzieci do nauki w szkole.

REALIZUJĄC POWYŻSZE ZADANIA PRZEDSZKOLE:
1 Wspomaga i ukierunkowuje rozwój dziecka z jego wrodzonym potencjałem
i możliwościami rozwoju w relacjach społeczno-kulturowych i przyrodniczych.
2 Zmierza do wychowania i uczenia się dzieci w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa oraz tworzy warunki umożliwiające dzieciom osiągnięcie dojrzałości szkolnej.
3 Zapewnia dzieciom bezpośrednią i stałą opiekę w czasie pobytu w budynku przedszkola oraz w trakcie zajęć poza jego terenem.
4 Sprawuje opiekę nad dziećmi w sposób dostosowany do wieku dziecka i jego potrzeb rozwojowych z uwzględnieniem warunków lokalowych, ekonomicznych, technicznych i administracyjnych.
5 Umożliwia dzieciom udział w zajęciach dodatkowych, które mogą być finansowane
ze środków Przedszkola lub dodatkowych opłat ponoszonych przez rodziców.
6 Umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.
7 Zapewnia możliwość pobierania nauki religii przez wszystkie dzieci, których rodzice wyrażą takie życzenie.
8 Współdziała z rodziną poprzez wspomaganie rodziny w wychowaniu dzieci, rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka, w miarę potrzeb podjęcia wczesnej interwencji specjalistów oraz w przygotowaniu dziecka do nauki w szkole.
9 Współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną zapewniając w miarę potrzeb specjalistyczną konsultację i pomoc na odrębnych zasadach.

PRAWA DZIECKA:
Dzieci w Przedszkolu mają wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności mają prawo do:
1. właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego i zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
2. szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania;
3. ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej;
4. poszanowania jego godności osobistej i własności.

OBOWIĄZKI RODZICÓW:
1. Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z Przedszkola przez rodziców lub upoważnioną przez rodziców osobę (pełnoletnią), zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.
2. Terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu.
3. Informowanie o przyczynach nieobecności dziecka.
4. Niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych dziecka.
5. Ubezpieczenie dziecka uczęszczającego do Przedszkola od następstw nieszczęśliwych wypadków. Przedszkole stwarza możliwość ubezpieczenia grupowego. Koszt takiego ubezpieczenia pokrywa rodzic (prawny opiekun).

prawa rodziców:
1. zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju Przedszkola i planów pracy w danej grupie;
2. uczestnictwa w pracach utworzonej w Przedszkolu Rady Rodziców;
3. uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat postępów, sukcesów
i niepowodzeń swojego dziecka;
4. uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli i specjalistów
w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy;
5. wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi opinii
na temat pracy Przedszkola;
6. rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi jego indywidualnego rozwoju.